Bondelagene i Melhus

Her kommer bondelagene i Melhus sin egen presentasjon av kommunens landbruksnæring. Omtalen er fra 2016.

Nøkkeltall for Melhus 2016:

 • 266 aktive gårdsbruk med 69 000 dekar produktivt jordbruksareal.
 • 34 400 dekar korn
 • 600 dekar potet fordelt på 15 produsenter
 • 1 190 melkekyr fordelt på 48 melkebruk
 • 640 ammekyr og 3 160 øvrige storfe (okser, kviger og kalver)
 • 1 570 vinterforet sau + 2 400 lam
 • 170 griser
 • 23 000 verpehøner
 • 3 220 000 kyllinger og 30 000 kalkuner
 • 140 dekar grønnsaker på friland
 • 750 revetisper, 230 hester og 230 bikuber
 • 2 godkjente Inn på tunet-gårder

I Melhus produseres det hvert år:

Ca. 12 000 tonn korn

 • Dette kan brødfø 160 000 personer i året.

Ca. 1 200 tonn poteter

 • Et års forbruk til ca. 20 000 personer

Ca. 8 460 000 liter melk.

 • Et års forbruk til ca. 92 000 personer.

Ca. 510 tonn med storfekjøtt. 

 • Et års forbruk til ca. 27 400 personer

Ca. 40 tonn svinekjøtt.

 • Et års forbruk til ca. 1 500 personer.

Ca. 50 tonn lammekjøtt

 • Et års forbruk til ca. 10 000 personer.

Ca. 3 760 tonn fjørfekjøtt

 • Et års forbruk til ca. 215 000 personer

Ca. 460 tonn egg

 • Et års forbruk til ca. 39 000 personer

Sysselsettingstall for landbruket i Melhus:

 • Landbruket i Melhus sysselsetter ca. 290 årsverk direkte i sin

3,7 % av befolkningen i Melhus er sysselsatt direkte i landbruket. Selv for en bynær kommune som Melhus er dette et viktig bidrag til sysselsettingen.

 • Landbruket i Melhus bidrar med sysselsetting av ca. 665 personer.

Landbruksproduksjonen i Melhus krever stor innsats av leverandører og videreforedlingsbedrifter. Dette foregår hovedsakelig i regionen og en nedbygging av landbruket vil få betydelige konsekvenser også utenfor landbruket.

 • Landbruket i Melhus omsetter mat for ca. 168 mill. kroner i året.
 • Samlet omsetningen i regionen som følge av dette utgjør ca. 370  kroner årlig.            

Den økte omsetningen hos underleverandørene og foredlingsindustrien samt den økte kjøpekraft hos ansatte og eiere tilsier at vi kan gange landbruksproduksjonen med 2,25 for å beskrive disse ringvirkningene.

 • Landbruket i Melhus mottar ca. 64 mill. i støtte for denne produksjonen.

Dette viser at landbruksstøtten ikke bare støtter bøndene men også industrien, næringslivet og lokalsamfunnene i Trøndelag.

 • Landbruket i Melhus kjøper arbeidskraft, varer og tjenester i distriktet for ca. 107 mill. kroner.

Tall fra Totalkalkylen for Landbruket (NILF 2012) og rapport ”Verdiskaping og sysselsetting i landbruket i Trøndelag ” (TFoU 2009)

Miljø og kulturlandskap

Melhus preges av et kulturlandskap med aktivt jordbruk som vil påvirkes sterkt ved en nedbygging av landbruket. Nedbygging av landbruket med påfølgende gjengroing vil endre oppfatningen av Melhus som en pen velstelt landbrukskommune med matproduksjon.

Landbruk

Melhus kommune er arealmessig den største jordbrukskommunen i gamle Sør-Trøndelag. Vel halvparten av totalarealet på 70 000 da benyttes til kornproduksjon. Om lag 1000 dekar nyttes til potetproduksjon, mens resten er gras til eng og beite og grønnfor.

Økologisk melk

Kommunen har også et betydelig innslag av økologisk landbruk og er den kommunen i Norge som produserer mest økologisk melk.  8 melkebruk leverer økologisk melk.

Inn på tunet

To gårder i Melhus er godkjente Inn på tunet-gårder. Se www.matmerk.no

Skogbruk

Melhus kommune er en landbrukskommune med relativt store skogressurser etter sørtrønderske forhold. Nesten 9 % av fylkets totale produktive skogareal ligger i kommunen. Skogbruket er vesentlig gardsskoger, og det er ca. 650 eiendommer i kommunen. De største eiendommene er representert ved Horg Østre Bygdeallmenning og Statskog. Den gjennomsnittlige størrelsen på skogeiendommene i Melhus er ca. 500 dekar.

Produktivt skogareal 313.000 dekar

Årlig tilvekst 60.000 m3

Årlig balansekvantum for salg 40.000 m3

Dette representerer en omsetning av tømmer på ca. 14 mill. kroner som er råstoff til treforedlingsindustrien.

Kilde: Melhus Bondelag og Hølonda Bondelag