Kvinnene i vikingtid

Og litt om Bergliot, Tora, Lundesola og Sigrid. 

av Ronald Nygård 

 

I sagalitteraturen møter vi mange mektige menn fra Melhus. Menn med stor innflytelse både på lokalsamfunnet og på den historiske utviklinga i Norge. Men hvilken innflytelse hadde kvinnene som var gift med disse mennene? Vi kjenner jo flere av dem ved navn og som mektige husfruer på f.eks. Gimsan og Rimol. Men først og fremst som ektefeller til Einar Tambarskjelve, Eindride og Orm Lyrja. 

Da Einar Tambarskjelve og sønnen Eindride ble drept i Nidaros i 1050, på ordre fra Harald Hardråde, var det ikke bare Bergliot som ble enke. Men også Sigrid, som var gift med Eindride. Hvem var hun?

Som øverste ansvarlige for husholdet i familien, hadde husfruen mye makt. Foto: Ørjan Iversen

Sigrid 

var i følge Flatøybok datter av den mektige Erling Skjaldsson på Sola. Og vi vet at Einar og Erling, som de to mektigste menn i Norge, var uvenner. Hvordan kunne det henge sammen? I en tått i Flateybok fortelles følgende: (Tått – anekdotisk fortelling) 

Som datter av Erling Skjaldsson var hun i oppfostring på Karmøy på Avaldsnes. 

Oppfostring ble brukt for å knytte bånd mellom innflytelsesrike slekter, og Sigrid spiller en viktig rolle både ved at det knyttes viktige bånd mellom Erling Skjaldsson og storbonden på Avaldsnes gjennom oppfostringen. Olav den hellige satte derimot Tore Sel som sin årmann på Karmøy og plasserte Sigrids fosterfar på et mindre betydningsfullt sted lenger nord. Nærmere bestemt Stor-Fosna. Dermed kom Sigrid langt bort fra sin familie på Sola. En dag observerte hun et flott skip ved kai. Det viste seg at føreren var Eindride, på veg sørover. Hun øynet håp om å få besøke faren og slekta på Sola og ba om skyss. På veg fikk de imidlertid sånn motbør, at de måtte snu og vendte nesen heim igjen til Gimsan, hvor Einar Tambarskjelve satt ifølge Flateybok. 

På vegen måtte de ta landligge på grunn av stormen, og la seg inn i et båtnaust.  

Einar Tambarskjelve mislikte Eindrides kontakt med Sigrid. Men Eindride og Sigrid ble gift  

og det knyttes viktige bånd mellom to av landets mektigste høvdingslekter på Sola og Gimsan. 

Bergliot 

Hva vet vi mer om Bergliot enn at hun var datter av Håkon Jarl, søster til Eirik og Svein jarl og altså gift med Einar Tambarskjelve? Sagaen forteller at hun bragte med seg stort medgifte i form av mange gårder bl.a. i Orkdal, inn i ekteskapet med Einar Tambarskjelve. At hun bidrog til forsoning mellom Eirik jarl og Einar, som hadde kjempet på hver sin side i slaget ved Svolder. Og at hun egget til hevn over ektemannens og sønnens død i Nidaros. 

Tora 

blir vi kjent med som frillen til Håkon jarl. Som «Den kjæreste vennen hans». Som den som tar på seg å skjule jarlen og hans trell i grisebingen på Rimol, i følge Snorre og Ågrip. 

Ragnhild Lundesola 

er gift med bondehøvdingen Orm Lyrja på Bunes, Singsås. Hun blir oppsøkt av mennene til Håkon jarl, som er på veitsle i Melhus og ønsker henne som halmhygge mens han er der. Dette skaper harme, ikke bare hos gemalen, men i hele bondeflokken, og resulterer i at det sendes ut hærpil med oppfordring til kamp mot jarlen. Ragnhild nekter da også å etterkomme jarlens påbud, og forlanger at i så fall skal også Tora møte. 

Her settes altså både Orm Lyrjas ære og Ragnhilds dyd på spill. Og Ragnhild spiller samme rollen som Bergliot, ved at hun egger mennene til strid. 

Mer får vi ikke høre om Ragnhild. 

Jo forresten, i Heimskringla skriver Snorre at hun var datter av Bergtor på Lunde. Altså ulikt det som står i Flateybok. 

 

Og dette er i grunnen alt sagaen forteller om disse kvinnene. 

Men setter vi sammen dette med annen kunnskap om kvinnenes rolle i vikingtid som vi kan lese ut av de ulike sagaene, tegnes et mer mangfoldig bilde. Kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle. De var aktive samfunnsaktører.  

Hvilke sosiale posisjoner kunne kvinnene inneha?  

Hvilke muligheter og rettigheter hadde de?  

Og kunne de være mektige på samme måte som mennene? 

 

Kjønsrollene. 

Kjønnsrollene var patriarkalsk definert, slik at mannen sto over kvinnen i sosial status. Vel og merke innenfor samme samfunnsklasse. Kvinner ble giftet bort, og arv gikk fra far til sønn. Men selv om vikingetiden generelt sett var et mannssamfunn, hadde kvinnene forholdsvis store rettigheter. Og de hadde en friere stilling og mer de skulle ha sagt enn de fikk etter innføringen av kristendommen. I sagaene ser vi stadig hvorledes menn lar seg påvirke både av hustruene sine og andre kvinner. I det gamle ættesamfunnet hadde kjønnene sine klart definerte oppgaver. På en tradisjonell gård var kvinnen den nestkommanderende etter mannen. Et symbol på hennes verdighet som ‘husfrue’ var nøklene hun bar om livet. Mannen kunne i lange perioder være borte fra gården, mens konen styrte gårdsdriften. Dette skapte sterke og selvstendige kvinner som visste hvordan de skulle få det de ville ha.
I islendingesagaene blir mennene gjerne framstilt som modige, stridsdyktige og kloke, med godt utseende og kvinnene som vakre og kloke og av og til som stridige. Ofte er det kvinnene som egger mennene til kamp, slik Bergliot gjør ved Einar og Eindrides død i Nidaros. Slik setter de konfliktene i gang. 

Å bli høyt aktet var like viktig for kvinner som for menn og mennene viste kvinnene stor respekt. Ansikt til ansikt forførte mann og kvinne hverandre. I før-kristen tid var kvinner mye friere seksuelt og unge jenter tapte ikke ansikt, selv om de fikk barn før de ble gift. I det hele gir både arkeologi og ny forskning et mer nyansert bilde av hvilke roller menn og kvinner spilte i vikingtidssamfunnet enn vi hittil har forestilt oss. Menn og kvinner kunne ha overlappende roller og funksjoner og være involvert i mange av de samme aktivitetene. 

Fram til nå har det vært hevdet at kvinnene arbeidet innomhus og mennene utomhus. Nyere forskning har imidlertid vist at bildet ikke er fullt så enkelt. Selv om mye tyder på at kvinnene hadde ansvaret for tekstilproduksjon og menn for grovsmedarbeidet, er det ofte vanskelig å finne bevis for klare kjønnsskiller i arbeidslivet. Med bakgrunn i arkeologiske funn, er det for eksempel mye som tyder på at også kvinner drev med handelsvirksomhet. Det er nemlig også funnet kvinnegraver med handelsutstyr som vekter og vektlodd. Og Oseberggraven, som er den rikeste og mest spektakulære graven fra vikingtiden vi har i Norge, var ikke en mannsgrav, men en kvinnegrav. Med to kvinner som må ha hatt stor makt og innflytelse.  I sagaens livfulle skildring av dramaet på Gimsan møter vi den mektige husfruen Tora. Men vi hører ingen ting om mannen. Kanskje var han død og enken Tora hadde tatt over hans roller og oppgaver i samfunnet? Dette er spørsmål som er viet større oppmerksomhet i senere studier av vikingtidens kjønnsroller. Men gravfunn viser at en del klare forskjeller fantes. Størsteparten av våpenfunnene er funnet i mannsgraver, mens funn av smykker hovedsakelig finnes i kvinnegraver.  

Det er liten tvil om at gården var sentral. Her hadde de fleste sin bo og arbeidsplass og den posisjonen en person hadde her, speilet også hans og hennes autoritet. Og vikingkvinnene hadde en mye sterkere posisjon enn hva kvinner hadde andre steder i Europa. Kvinner kunne også drive med ting som ikke var knyttet til gårdsdrift og kvinnehåndverk. De kunne være prestinner og håndverkere. De kunne drive med handel og være skalder. Kanskje var de også krigere?  

Mor Gunnhild egger sine sønner, tegning av Christian Krohg i Snoores Eiriksønnenes saga.

I sagaene møter vi sterke, stolte og uavhengige kvinner, mange av dem blir beskrevet som både viljesterke, manipulerende og kompromissløse. Det virker som de er blitt oppdratt til å være både selvbevisste og makthungrige. Samtidig ser vi at unge kvinner blir giftet bort for å bekrefte allianser mellom familier. Man skulle tro at de hadde fått en oppdragelse som la vekt på lydighet og selvoppofrelse. Det kan virke som det er et motsetningsforhold mellom disse to rollene som vikingkvinnene skulle passe inn i. Er dette to helt forskjellige rollemodeller? Eller kan det være at kjønnsrollene i vikingtida var mye mer komplekse enn man får inntrykk av gjennom det bildet som vanligvis tegnes av menneskene som levde for 1000 år siden? 

Det finnes noen utenlandske samtidsberetninger som beskriver vikingkvinner. De fleste av dem, både vestlige og østlige, er sjokkerte over den friheten som de skandinaviske kvinnene harEn konge kunne aksepteres som kongsemne, selv om det bare var kongelige forfedre på mødrenes side. Kvinner kunne arve jord etter sine barn som døde uten etterkommere. En kvinne kunne også arve jord etter sine foreldre, selv om hun bare fikk halvparten så mye som brødrene sine. Dette skyldes trolig at kvinnen også fikk en medgift fra foreldrene. Denne medgiften brakte hun med seg inn i ekteskapet. Mannen gav henne en tilsvarende sum i morgengave. Begge deler ble kvinnens eiendom ved en eventuell skilsmisse. 

Sagaene beskriver som tidligere nevnt kvinnene som sterke, stolte, uavhengige og hevngjerrige. I sagaen møter vi også kvinner som egger menn til å ta hevn for å opprettholde familiens ære. Et eksempel er Bergliot som oppildner sine menn til å hevne drapet på Einar Tambarskjelve og Eindride. Men kvinnene selv stod ikke i fare for å miste livet på grunn av spørsmål om ære. Tvert imot; en mann som la hånd på en kvinne hadde tapt sin ære og brakt skam over sin slekt. 

Kryssing av kjønnsgrensene. 

Noen ganger viser det arkeologiske materialet at både menn og kvinner kunne krysse kjønnsgrensene. Det er funnet mannsskjeletter med kvinnelige gravgaver og kvinneskjeletter med mannlige gravgaver. Det er til og med funnet menn gravlagt i kvinneklær. Hvorfor? Var de transvestitter? Var de sjamaner? Vi vet ikke. 

Kvinnelige krigere. 

«Valkyrie» av Peder Nicolay Arbo, 1880, Nasjonalgalleriet

Kvinner som slåss blir i den norrøne litteraturen betegnet som valkyrjer eller skjoldmøyer og var en del av vikingtidas mentale univers; vi møter dem både i litteraturen og i kunsten. Men har disse kvinnelige krigerne eksistert i virkeligheten? Det finnes utenlandske samtidskilder som forteller om kvinnelige skandinaviske krigere. En irsk krønike, The war of the Irish with the foreigners, fra 1100-tallet, forteller om en kvinnelig kriger som ble kalt The Red Maiden. Hun ledet en av vikingflåtene som angrep Munster på 900-tallet. En gresk historiker (Johannes Skylitze ) fra siste del av 1000-tallet, forteller at den skandinaviske herskeren i Kiev angrep Byzantine i 971 hvor han led nederlag. Seierherrene ble forskrekket da de så bevæpnede kvinner blant de falne vikingene. Et annet eksempel er en ridende kvinne med spyd  

Ble en kvinne tvunget inn i et ekteskap, ble resultatet ofte skilsmisse. Eller at ektemannen døde! Kvinnen bragte med seg en medgift inn i ekteskapet og av mannen fikk hun en morgengave som tilsvarte denne verdien. Begge deler ble kvinnens eiendom. Flere av kvinnene vi møter i sagaen, har vært gift og skilt mange ganger. En arabisk utsending til Hedeby uttrykker forundring over hvor stor frihet skandinaviske kvinner har. Han sier at: » Retten til skilsmisse tilkommer kvinnene. De skiller seg når de har lyst til det». En arabisk dikter siterer en skandinavisk kvinne slik: «Hos oss kan en kvinne forlate sin mann om hun ikke synes om ham lenger» 

Utenomekteskapelige forbindelser.
Det var sosialt akseptert at gifte menn hadde friller/elskerinne av langvarig art. Disse kunne  være ressursrike kvinner som kom fra samme sosiale lag som mannen. Tora på Rimol var tydeligvis en slik en, og blir framstilt som Håkon jarls frille. Skulle frillen bli med barn, hadde barnet samme arverett som de barna han hadde med sin kone. I likhet med mannen, hadde trolig også gifte kvinner elskere. Men kvinnens ektemann ble derimot tilskrevet farsrollen til alle barna hun fødte. Heller ikke for ugifte kvinner førte barn utenfor ekteskapet til utstøting av familien. Og det ser heller ikke ut til at dette reduserte hennes sjanser på ekteskapsmarkedet. Fruktbarhetsriter tyder på at man så på lyst og seksualitet på samme måten som ellers i naturen, og ikke som noe skammelig, slik det ble under kristendommen.

Oppsummering 

Mye kan tyde på at kristendommen er en viktig årsak til at kvinnene ble mindre synlig i samfunnet og i historiebøkene. Den norrøne mytologien hadde rundt 140 guder, omtrent like mange fra hvert kjønn – med Frøya og Odin i spissen. Da kristendommen kom til Norden rundt år 1000 ble alle disse gudene forbudt. Nå var det bare en gud, en mann – samt en del helgener, mest mannlige men også noen kvinnelige. Og sagakvinnene lignet de norrøne gudinnene – uredde, viljesterke, promiskuøse, krigerske. Alt i alt må man si at kristendommen førte til at kvinner på flere områder mistet innflytelse og status. Kvinner ble i langt større grad underordnet menn. Det må ha vært radikalt for kvinnene som levde i overgangen mellom religionene.