Fangstanlegget ved Grøtan

Fangstanlegget ved Grøtan

«Mellom åsene Hoksteråsen og Kvernåsen mellom Broka og Benna går et gammelt vilttråkk der en ennå kan se spor etter dyregraver.» Dette skrev lokalhistoriker Harald Langås i årsskriftet Melhusbyggen i 2007. Det var kjentmann Martin Grøtte som først gjorde Harald oppmerksom på «Fangstgropa i Brudalen». Lokalt har dette fangstkulturminnet altså vært kjent svært lenge, – ja, kanskje helt sia siste elgen gikk i fella. Én av årsakene til dette kan være at stedet fortsatt regnes som en utsøkt jaktpost. Antakelig er dette òg grunnen til at det er rydda skog i ei glenne akkurat der hvor fangstgropa er plassert, hvilket bidrar til at den er veldig synlig for den som vil oppleve lokaliteten.

I februar 2014, besøkte vi Brudalen og fangstgropa som snart viste seg å være to. I mai 2015 ble ei tredje fangstgrop påvist et stykke lenger øst for de to øvrige. Sammen utgjør disse et fangstanlegg som under drivjakt har gjort det umulig for dyra å passere dalen uten å gå seg ned i glatte og dype trekasser. For å (vill-)lede viltet har jegerne satt opp gjerder fra det loddrette berget i nord til bratthenget i sør. Brutalt, men effektivt i ei tid da pil og bue var alternativet og jaktlykken hadde stor betydning for husholdninga. Et velretta spydstikk endte byttets angst. Nærheten til Grøtan indikerer at fangstanlegget har tilhørt garden. Fra 1863 ble denne fangstmetoden forbudt, men da var nok skikken for lengst lagt vekk på Hølonda. Fangstanlegget i Brudalen ble trolig etablert i jernalderen og er freda.


Elektrisitetsproduksjon

Elektrisitetsproduksjon

Før elektrisiteten gjorde sitt inntog her på stedet, var det hest og folk som sto for drivkrafta, og tran­lampa og «Petromax lampa» som sørget for belys­ningen. Rett nok var det i enkelte småelver og bekker «kvennjkaller» som skaffet kraft til tømmerskur, mal­ing av korn til mel og stamping til vadmel, men det var bare når det var stor vassføring at dette var mulig. Men så kom elektrisiteten til regionen, og hovinsbyggene startet med å bygge kraftverk i de relativt få og små vassdragene i bygda.

«Gyllverket» med vasskraft fra Gylla ble bygd i 1912 og var i drift fram til1966. Dette var den desidert største produsenten av elektrisk kraft i bygda. De hadde abon­nenter både i Gyllråa og i Krogstadgardan . Effekten i verket var på 40 KWh. Verket leverte strøm til både «Gyllsaga» og «Stenbruddet » sør for Hovin Stasjon. Det kunne nok til tider være stor belastning  på  verket, og stadig hadde lyspærene et rødlig skjær i stedet for det lysegule.

Rester av Gyllverket. Foto: www.kaasan.net

«Bjørkbekken» kraftverk ble bygd i 1920 med vass­kraft fra bekken med samme navn og var i drift fram til den kommunale strømleverandøren Horg Kommunale Elektrisitetsverk førte fram strøm til området. Dette verket hadde en effekt på ca. 12 KWh.

På «Sletta» var det flere mindre kraftverk. Erik Midtømme bygde et verk i» Sørtømmesbekken» i 1930. Iver Nordtømme bygde i «Nordbekken» i 1923. Dette ble etter hvert tatt over av sønnen Petter Nordtømme og drevet helt fram til 1972. Predrikk  Nordtømme  bygde et kraftverk i Rognabekken. I Fossgrenda hadde Roald Jensen Vollan ei tid et lite kraftverk i «Litjløkkjbekken». Dette var bare til eget bruk.

Dette er det jeg har funnet av strømproduserende virksomheter på Hovin. Det kan vel knapt nok kalles en næring, men var viktig nok for andre næringers drift og utvikling. Etter hvert ble de små kraftverkene nedlagt, og Horg Kommunale Elektrisitetsverk (HKE) tok over abonnentene. HKE ble startet i 1933 og fikk vasskrafta til strømproduksjonen fra «Lundasokna».

Tekst: Roar Gylland

Kilder:

«Bosetting og folkeliv i Horg », bind 2, 3 og 4

«Hovind Handelsforening 125 år» av Ivar Skjærvold

«Horgbyggen 2011» – innlegg ved Rolf Hovind Intervju med: Leif Gylland, Ingeborg Kvåle, Tove Helen Rognhaug, Bjørn Oddvar Raphaug, Otto Østerli.

Rester av Gyllverket. Foto: www.kaasan.net

Førromersk jernalder (500 f.Kr. – 0)

Førromersk jernalder (500 f.Kr. – 0)

Yngre bronsealder ble gradvis avløst av den perioden som kalles førromersk jernalder. Dette blir ofte betraktet som et «mørkt» kapittel i Norgeshistoria fordi vi vet så lite om både samfunnsorganisering og hvordan folk levde, – i hvert fall sammenligna med tida før og etter. En viktig årsak til at vi vet så mye mindre om menneskene i Melhus i førromersk jernalder er at de etterlot seg svært få spor i form av gravfunn. Så sent som i 2019 fant det sted ei omfattende arkeologisk utgravning i grenda Gyllråa lengst sør i Melhus kommune. Oppå et berg tett ved E6, med utsyn over Gaula og elveslettene ble det påvist spor etter begravelser gjennom nesten tusen år. Alle de døde hadde blitt brent på likbål, så dette var en lokal gravskikk som varte veldig lenge. De første gravene ble anlagt mot slutten av bronsealderen, men i overgangen til førromersk jernalder og et stykke inn i denne perioden ble ei gruppe med runde steinlegginger av flate heller plassert i et felt tett ved de eldste gravene. Disse sirkulære steinleggingene markerte gravplassen til menneskene i dette området. Det ser ikke ut til at de døde fikk noen gjenstander med seg i grava. Dette var mer utbredt i bronsealderen og kan tyde på at folk hadde fått nye ideer om livet etter døden.

Gravfeltet på Gyllan gir oss et uvanlig godt innblikk i hvordan menneskene i Melhus stelte med sine døde i hundreåra før vår begynnelsen av vår tidsregning, men midt mellom E6 og Hofstad Næringspark ved Søberg har vi et annet sted med arkeologiske funn som er av stor verdi for vår forståelse av samfunnet i førromersk jernalder. På Gravråksmoen ble det høsten 2015 avdekket ei unik samling med langhus fra denne perioden som viser at det gjennom ca. 150 år lå ei større bosetning på denne flata. Denne storgarden eller kanskje landsbyen hadde direkte tilgang til Gaula i vest og store beitemarker på terrassene i øst. Det diskuteres også om denne plassen kan ha hatt en funksjon i forbindelse med den tidlige produksjonen av jern i Gauldalen! Av en eller annen grunn flytta folk fra stedet og spora ble bevart under bakken fram til vår tid. Sammen med fagfolk ved NTNU Vitenskapsmuseet og et profesjonelt visualiseringsfirma har Melhus Rotary laga en rekonstruksjonsfilm som blåser liv i stedet.

Tekst: Kjell Andre Brevik

Rekonstruksjon av Gravråksmoen på YouTube.

Melhussongen - Du gamle Medalhus

Melhussongen - "Du gamle Medalhus"

Tekst: Ragna Rytter. Musikk: Ivar Eggen. Sangere: Selma Langfjord Mangerud, Ingeborg Gylland og Jocelyn Yokwe. Musikkproduksjon: Arild Følstad i Instinct Productions. Film: Ragnarok Film.


17.mai på Melhus

17.mai på Melhus - Klipp fra 50-, 60- og 70-tallet

17.mai på Melhus – Klipp fra 50-, 60- og 70-tallet. Filmet av Per Chr. Lunde og Aud Lunde Solem. Satt sammen av Geir Chr. Lunde.


Melhus Fotball

Melhus Fotball

Den første organiserte fotballaktiviteten startet opp i Melhus i 1910. Videoen viser litt av historien om de baneanleggene fotballen i Melhus idrettslag har hatt fra 1910 og fram til 2020, Bortenenga, Hofstadsanda og Gruva. Ser en på de anleggene Melhus Fotball har i dag må en bare bli imponert over den dugnadsinnsatsen som er lagt ned i tiår. En god og sterk dugnadsånd vil også være viktig i årene framover for å holde klubben flotte baneanlegg i topp stand og for å videreutvikle den.

Melhus Fotball – Baner og anlegg fra 1910 til 2020. Video laget av Geir Chr. Lunde.


Melhus - Sentrum øst - En gang på 1960-tallet

Melhus - Sentrum øst - En gang på 1960-tallet

Flybilder over østsiden av Melhus sentrum tatt på 1960-tallet av flyselskapet Widerøe. Bildene er satt sammen til en «dronefilm» av Geir Chr. Lunde.


Turisme

Turisme

I annen halvdel av 1800-tallet begynte utenlandske turister å interessere seg for den vakre naturen og de rike forekomster av fisk og vilt som fremdeles fantes i Norge. Thomas Bennett ga i 1859 ut Handbook of Norway, og grunnla reisebyrå i Oslo i 1849. De første engelske turistene på 1800-tallet klatret i fjell, fisket, jaktet og gikk lange fotturer. I begynnelsen så nordmenn med undring på dette. Det oppsto et ordtak: «Anten er han spikande galen, elder so er han engelskmann». Laksen har alltid spilt en stor rolle for flere av gårdene langs Gaula, og fra 1800-tallet og fram til første verdenskrig var det lakselordene fra England som valfartet hit etter den eksklusive fisken. Etter dette var turismen dalende en periode, men etter 1945 har det vært en eksplosiv vekst i reiselivet, det gjelder både turisme inn til landet og nordmenns feriering utenlands.

Tekst: Ronald Nygård

Tegning: Kjetil Strand

Engelske menn og kvinner på rotur på Melhus/Grande-valet 1908-1910.
Foto: Schrødersamlingen


Romertida

Romertida

ROMERTIDA 0 – 400 e.kr. 

Allerede 700 år før den mye mer kjente vikingtida begynte å gjøre seg gjeldende her i Skandinavia hadde vi en periode med stor aktivitet, handel og kontaktnettverk langt utafor Melhus og Gauldalen. Vi kaller denne arkeologiske perioden for romertid på grunn av den tydelige innflytelsen fra det omfattende Romerriket i sør.  

De mange arkeologiske funn fra romertid i Melhus forteller oss at dette må ha vært en veldig viktig periode i disse bygdene. Vi har mange gravfunn som tyder på at det må ha levd svært velstående og innflytelsesrike mennesker flere steder i Melhus, blant annet på Gimsan og Gyllan. På Gyllan har de brente beinrestene av to mennesker, – trolig kvinne og mann, – og bjørneklør fra et skinn blitt samla opp i en importert bronsekjel fra romersk område. Også på Ven ved Grøtvatnet og Foss ved Horg Bygdatun har det blitt avdekket graver som viser høy status i form av vakre våpen, gullringer og krukker. I begge disse gravene er det utstyr som forteller om et krigersamfunn med tilgang til jern av beste kvalitet. Vi vet også at de har drevet med jernutvinning i romertid, og såkalte “rosettanlegg” fra denne perioden er funnet ved innsjøen Håen lengst innLundadalen øst for Lundamo. Dette er grunnen til at både forskere og lokalhistorikere mener det kan ha vært en sammenheng mellom jernproduksjonen og rikdommen blant høvdingslektene rundt omkring i Melhus.  

Tegning: Kjetil Strand
Litjsten, på Lundamo. Foto: Kjell Brevik

Høvdinggraven på Fossbakken på Hovin. Foto: Ronald Nygård

I en kultur der krigføring og handel med jern og andre ressurser fra utmarka, for eksempel skinn, var sentralt kan det fort ha oppstått fiendskap og skepsis mellom ulike storslekter, allianser eller bygder. Dette kan være en av årsakene til at de såkalte bygdeborgene oppstår. I Melhus har vi i dag tre slike sikre borganlegg, men sannsynligvis finnes det flere som er uoppdaga. På åsen Litjsten tett ved Lundamo skole og barnehage finner vi den flotteste og mest tilgjengelige av de tre. Doble voller av jord og stein må gjort toppen av Litjsten uinntakelig, og utsikten fra dette stedet er fantastisk. I teorien kan dette ha vært en viktig kontrollpost for transporten av varer gjennom Lundadalen Det siste borganlegget ble registrert i 2017. Arkeologiske undersøkelser i framtida kan gi oss svaret på om alle borgene oppstod samtidig eller om de er fra forskjellige deler av eldre jernalder.  

Tekst: Kjell Andre Brevik

Kilder:  

Norgeshistorie: https://www.norgeshistorie.no/romertid/

NTNU Vitenskapsmuseet
NTNU Vitenskapsmuseet

Bronsealder

Bronsealderen

BRONSEALDEREN 1800 – 500 f.kr. 

Inntil 2017 visste vi i grunnen veldig lite om bronsealderen i Melhus. Det lille vi hadde av kunnskap var hovedsakelig basert på funn av bosetningsspor i form av stolpehull fra bygninger og kokegroper der det ble tilberedt mat. I tillegg hadde vi kjennskap til en del felt med helleristninger eller bergbilder spredt fra Rødde i nord til Foss i sør, men det er vanskelig å datere figurer som er hogd inn i stein … 

Så i 2017 kom altså vendepunktet som kom til å forandre vårt syn på denne delen av den lange Melhushistoria. I forbindelse med det skal bygges ny E6 på vestsida av Gaula mellom Lundamo og Hovin ble det brukt gravemaskin for å avdekke et stort jorde ved gardsbruket Sandbrauta. Under et opptil 3 m. tykt lag (!) med leire kunne arkeologene begynne å rense fram både kokegroper og stolpehull fra hus, men de gjorde nok ekstra store øyne da det dukka opp ei gravrøys med bevarte bronsegjenstander inni. Like ved denne røysa av runde elvesteiner lå det andre begravelser i form av brente bein under flate hellesteiner. I tilknytning til gravfeltet ble det funnet til sammen sju flyttbare steiner med helleristninger som viste en båten fotsåle, skålgroper og en menneskefigur!

Tegning: Kjetil Strand

Ristningene så helt ferske ut etter å ha ligget innkapsla i leire i ca. 2700 år. På samme utgravningsområde ble det også funnet ei støpeform i kleberstein for å lage bronseøkser og et ovnsanlegg for smelting av dette metallet! Men hvorfor var alt så godt bevart? I forbindelse med den arkeologiske utgravninga kunne geologer peke ut ei kjempestor rasgrop ved garden Bredlia like øst for Sandbrauta. Dateringer fra utgravninga viser at hele feltet må ha blitt dekket av et enormt leirras en gang i tidsrommet 820-580 f.Kr., med andre ord i yngre bronsealder. Dermed la leira seg som et beskyttende lokk over alle faste spor fra denne tida. En tragedie for bronsealderfolket i området ble til et lykketreff for oss!  

Takket være resultatene fra Sandbrauta kan vi slå fast at mange av helleristningene i Melhus sannsynligvis er fra bronsealderen, selv om denne tradisjonen trolig fortsatte inn i hundreåra før vår begynnelsen av vår tidsregning. Gaulfossen ligger under 2 km. sør for Sandbrauta. I 2018 ble det funnet et stort felt med helleristninger nedi selve fossekløfta. Ved fossen har fortidsmenneskene hogd inn både båter, hester, menneskefigurer, bjørn og reinsdyr i bergetDette må ha vært et spesielt sted for bronsealderfolketKanskje det var her de ofra til den mektige elveguden i Gaula 

Tekst: Kjell Andre Brevik

Ressurser:  

Historien om et rashttp://www.norark.no/prosjekter/sandbrauta-lundamo-melhus-e6-utbygging/historien-om-et-ras/ 

Helleristningene på Foss i Melhushttps://spormagasin.no/2020/08/helleristningene-pa-foss-i-melhus/ 

Norgeshistoriehttps://www.norgeshistorie.no/bronsealder/ 

“Sandbraut-mennesket” og et hundedyr med lang hale. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet